සහයෝගය! | Contribution!

ඔබේ පරිත්‍යාගය පුණ්‍ය කටයුතු සඳහා ද යෙද වේ!
Your Donation is Used for Charity as well!

Skrill / Payoneer / PayPay ID - ingreesi.com@gmail.com

Dialog eZ Cash / ඊසි කෑෂ් -  +94  77  259  1  239
Mobitel mCash / එම් කෑෂ් -  +94  713  716  999

Bank: ... | 
තැන්පත්: ...
Name: H M C P HERATH  
නම: එච් එම් සී පී හේරත්
Bank: HNB (Hatton National Bank)
බැංකුව: හැටන් නැෂනල් බැංකුව
Acc. No.: 2310  2002  4665
ගිණුම් අංකය: 23  10  200  24  665
Branch: Kekirawa
ශාඛාව: කැකිරාව

Country: Sri Lanka
රට: ශ්‍රී ලංකා
Bank Code: 7083
බැංකු කේතය: 7083
Branch Code: 231
ශාඛා කේතය: 231
Thanks a lot!
බෙහෙවින් ම තුති!

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
“දානං ඛලු සභාවෙන සග්ග මානුස භොගදං
පරිණාම වසෙනෙව හොති මොක්බූපනිස්සයං”


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll